Regulamin Jury

Regulamin Dziecięco-Młodzieżowego Jury Festiwalu Mała Boska Komedia #3

1. Organizatorem Festiwalu Mała Boska Komedia #3 jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie, adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.
2. Prace Jury odbywają się w maju 2019 roku w ramach pierwszego etapu Festiwalu pod tytułem: „Teatralne bitwy”. Pierwszy etap Festiwalu ma za zadanie zakwalifikowanie spektakli do finału Festiwalu, który odbędzie się w Krakowie jesienią 2019 roku. W każdej „Teatralnej bitwie” uczestniczą dwa spektakle konkurujące ze sobą o nominację do finału Festiwalu.
3. Członkowie Jury powinni mieć od 8 do 16 lat.
4. Członkowie Jury są powoływani w drodze otwartego naboru poprzez wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: mala@boskakomedia.pl do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Liczba miejsc w Jury jest ograniczona. O powołaniu do Jury decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń kandydatów do Jury dokonują prawni opiekunowie (w przypadku zgłoszeń indywidualnych) lub nauczyciele szkolni (w przypadku grup
zorganizowanych).
5. Kandydat na Jurora, wysyłając zgłoszenie do Jury, deklaruje obecność na pokazach obu spektakli konkurujących w danej „Teatralnej bitwie” oraz na obradach, które następują po każdym pokazie. Juror może zadeklarować udział w jednej, dwóch, trzech lub czterech „teatralnych bitwach”, czyli może uczestniczyć w pokazach odpowiednio dwóch, czterech, sześciu lub ośmiu spektakli prezentowanych podczas pierwszego etapu Festiwalu.
6. Zaprzysiężenie Jury następuje podczas spotkania organizacyjnego na początku maja 2019 roku. Do tego dnia każdy z kandydatów na Członka Jury powinien okazać podpisaną przez opiekuna prawnego – w oryginale lub skanem – kartę zgłoszeniową zawierającą zgodę na udział Członka w pracach Jury (wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
7. Jury podczas każdego pokazu składa się z nie więcej niż 100 osób.
8. Kalendarz pokazów jest ustalany przez Organizatora, który upublicznia go przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń do Jury.
9. Jurorzy otrzymują bezpłatne zaproszenia jurorskie na pokazy zadeklarowanych spektakli.
10. Członkowie Jury dokładają najwyższych starań, aby profesjonalnie ocenić i wskazać spektakle nominowane do drugiego etapu Festiwalu. Nominacje są przyznawane w wyniku głosowania Jury, w którym uczestniczą wszyscy Jurorzy danej „Teatralnej bitwy”. Głos każdego Członka Jury ma taką samą wartość.
11. Posiedzenia Jury odbywają się po zakończeniu każdego z dwóch spektakli prezentowanych w ramach „Teatralnej bitwy”. Na posiedzeniu powinni być obecni wszyscy członkowie Jury danej „Teatralnej bitwy”. W przypadku nieobecności jednego z członków, decyzję podejmują pozostali członkowie.
12. Członkostwo w Jury ustaje po zakończeniu pierwszego etapu Festiwalu.
13. Organizator wyznaczy koordynatora (animatora), który będzie opiekował się Członkami Jury w trakcie wypełniania przez nich obowiązków członków Jury. Obowiązek Informacyjny.

Zgoda opiekuna.

Obowiązek Informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25, zwanym dalej Organizatorem.
2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników (oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych) Festiwalu Mała Boska Komedia #3 przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO), w celu przeprowadzenia i promocji Festiwalu Mała Boska Komedia #3 (zwanym dalej: Wydarzeniem), tj.:
a. Rejestracji uczestników Dziecięco-Młodzieżowego Jury Festiwalu Mała Boska Komedia #3 – w zakresie: imię uczestnika, nazwisko uczestnika, adres e-mail rodzica / opiekuna prawnego, nr. telefonu rodzica / opiekuna prawnego.
b. Przesyłania informacji organizacyjnych środkami komunikacji elektronicznej – w zakresie: imię rodzica / opiekuna prawnego, nazwisko rodzica / opiekuna prawnego, adres e-mail, nr. telefonu.
c. Marketingowym i promocyjnym Organizatora – w zakresie: wizerunek uczestnika, imię uczestnika.
d. Marketingowym i promocyjnym Partnerów Organizatora – w zakresie: wizerunek uczestnika, imię uczestnika.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. a, c, d jest pisemna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku osób niepełnoletnich zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zgłoszeniowej uczestnika.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2. b – jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w formie wiadomości elektronicznej zawierającej zgłoszenia kandydata na członka jury, przesłanej na adres e-mail: mala@boskakomedia.pl
6. Organizator informuje, iż realizacji celu marketingowego i promocyjnego Organizatora i jego Partnerów (pkt. 2 c, d) będzie dokonywał poprzez publikowanie i rozpowszechnianie fotografii oraz nagrań wykonanych w trakcie realizacji Wydarzenia w mediach społecznościowych (tj. profilach Teatru Łaźnia Nowa w aplikacjach
Facebook, Instagram, Twitter). Materiały promocyjne będą również publikowane na stronach internetowych Organizatora oraz przesyłane w wydawanym przez niego biuletynie elektronicznym (newsletter).
7. Organizator informuje, iż udział w wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora obejmujące utrwalenie, obróbkę, powielenie i wykorzystanie wykonanych zdjęć w mediach elektronicznych i drukowanych oraz wykorzystanie wizerunku
rejestrowanego w trakcie realizacji nagrania telewizyjnego wydarzenia, co obejmuje transmisję, reemitowanie oraz udostępnianie nagrania w nieograniczonym co do czasu, miejsca i medium zakresie.
8. Organizator zaznacza, iż w sytuacji, gdy wizerunek osoby (uczestnika wydarzenia) stanowić będzie jedynie element tła, szczegół większej całości wykonanej fotografii, zastosowanie mieć będą przepisy szczegółowe ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 pkt. 2 ust. 2), które stanowią, iż ich rozpowszechnianie nie wymaga
zezwolenia (zgody).
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora (Teatr Łaźnia
Nowa, 31-977 Kraków, oś. Szkolne 25) lub na adres e-mail: mala@boskakomedia.pl.
8. Podane dane Organizator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia (oraz wszystkich zadań z nim związanych):
a. w przypadku realizacji celu pkt. 2 a-b nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia wydarzenia lub do momentu cofnięcia zgody,
b. w przypadku realizacji celu pkt. 2 c-d nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od zakończenia wydarzenia lub do momentu cofnięcia zgody.
9. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji Wydarzenia, media (telewizja i prasa), podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28
RODO.
10. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Podmioty, do których następuje przekazanie przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., znak: IP/16/216, przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. 
11. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi wydarzenia) przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem Organizatora (Administratora Danych Osobowych):
a. Prawo żądania dostępu do danych osobowych
b. Prawo żądania sprostowania danych osobowych
c. Prawo żądania usunięcia danych osobowych
d. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora możliwy jest pod adresem email: iod@laznianowa.pl oraz adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.

Dokumenty dla Jury: Regulamin, obowiązek informacyjny oraz zgoda opiekuna.