Regulamin Festiwalu

MAŁA BOSKA KOMEDIA #3 – ETAP PIERWSZY
MIEJSCE: TEATR ŁAŹNIA NOWA, OS. SZKOLNE 25

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Festiwalu jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie, adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 25, posiadający NIP: 678-293-88-05, zwany w dalszej treści niniejszego Regulaminu Organizatorem.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób uczestniczących w wydarzeniach festiwalowych pierwszego etapu Festiwalu Mała Boska Komedia #3 pod tytułem: „Teatralne bitwy”, odbywającego się w maju 2019 roku, w szczególności do widzów Festiwalu. Każdy uczestnik Festiwalu (np. widz, juror, opiekun, koordynator) zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Festiwalu i jego uczestników poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu w siedzibie Organizatora.

4. Zasady członkostwa w dziecięco-młodzieżowym Jury Festiwalu Mała Boska Komedia #3 określa osobny regulamin.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE FESTIWALU

1. Sprzedaż biletów odbywa się zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów Teatru Łaźnia Nowa. Cennik biletów na wydarzenia festiwalowe jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. Uczestnicy Festiwalu przyjmują do wiadomości, że w budynku teatru przebywają w związku z uczestnictwem w Festiwalu, w tym na pokazach spektakli odbywających się w ramach Festiwalu, na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Osoby małoletnie przebywają w budynku teatru w związku z uczestnictwem w Festiwalu, w tym na pokazach spektakli, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. 

3. Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i imprez Organizatora. Przez sam fakt uczestnictwa w Festiwalu Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach prasowych
i telewizyjnych relacjonujących przebieg Festiwalu.

4. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Festiwalu z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora.

5. Organizator może zmienić program pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedzenia i rekompensaty.

6. Organizator może odmówić wstępu do budynku teatru osobie zakłócającej ład i porządek publiczny, osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji Organizatora.

7. Na Festiwalu zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.

8. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać uczestnika Festiwalu do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Festiwalu wezwać do opuszczenia przez niego budynku teatru i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania, w tym wezwać na miejsce funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej.

9. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Festiwalu.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

11. Uczestnik Festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody majątkowe wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Festiwal, wszelkie szkody wyrządzone przez niego wobec  innych  uczestników Festiwalu, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

13. Regulamin wchodzi w życie w dniu 8.05.2019 roku i obowiązuje we wszystkich dniach trwania Festiwalu.

14. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

15. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

17. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– w siedzibie Organizatora,
– na stronie internetowej Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25 , zwanym dalej Organizatorem.
 2. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników Festiwalu przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu Przeprowadzenia Festiwalu Mała Boska Komedia #3:
  1. Realizacji usługi rezerwacji biletów oraz realizacji usługi zakupu biletów on-line na wydarzenia – w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.
  2. Przesyłania informacji organizacyjnych środkami komunikacji elektronicznej – w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
  3. Marketingowym i promocyjnym organizatora – w zakresie wizerunku.
  4. Marketingowym i promocyjnym partnerów organizatora – w zakresie wizerunku.
  5. Archiwalnych i statystycznych Organizatora oraz zapewnienia rozliczalności – w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu i zagwarantowania sobie uczestnictwa w wydarzeniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 a, jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona w formie wiadomości elektronicznej zawierającej prośbę o rezerwację miejsca na wydarzeniu, przesłanej na adres e-mail: bilety@laznianowa.pl, lub poprzez formularz zakupu biletów on-line.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 c-e jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumiana jako dobrowolna jej obecność na terenie teatru i w czasie trwania Festiwalu realizowanego przez Organizatora. Ponadto obecność ta równoznaczna jest z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora obejmujące utrwalenie, obróbkę, powielenie i wykorzystanie wykonanych zdjęć w mediach elektronicznych i drukowanych. Uczestnik ma prawo na nieudzielania zgody na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Informację o braku zgody należy zgłosić Organizatorowi, wysyłając wiadomość na adres e-mail: bilety@laznianowa.pl najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem wydarzenia.
 6. Organizator zaznacza, iż w sytuacji, gdy wizerunek osoby (uczestnika Festiwalu) stanowić będzie jedynie element tła, szczegół większej całości wykonanej fotografii, zastosowanie mieć będą przepisy szczegółowe ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 pkt. 2 ust. 2), które stanowią, iż ich rozpowszechnianie nie wymaga zezwolenia (zgody).
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 e jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) określony w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem – przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora (Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, oś. Szkolne 25) lub na adres e-mail: bilety@laznianowa.pl
 9. Podane dane będziemy przetwarzali przez okres niezbędny do realizacji Festiwalu (oraz wszystkich wydarzeń z nią związanych),
  1. w przypadku realizacji celu pkt. 2 a-b nie dłużej jednak niż okres 6 miesięcy od jej zakończenia lub do momentu cofnięcia zgody.
  2. w przypadku realizacji celu pkt. 2 c-d nie dłużej jednak niż okres 10 lat od jej zakończeni lub do momentu cofnięcia zgody.
  3. W przypadku realizacji celu pkt. 2 e okres przechowywania zgodnie z oznaczeniem kategorii archiwalnej.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące przy organizacji Festiwalu, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Organizatora oraz wspierające ich bieżącą obsługę, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
 11. Podane dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 12. Osobie, której dane dotyczą (uczestnikowi Festiwalu) przysługują następujące uprawnienia, które może zrealizować względem Organizatora (Administratora Danych Osobowych):
  1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych
  2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych
  3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora możliwy jest pod adresem e-mail: iod@laznianowa.pl oraz adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Łaźnia Nowa, 31-977 Kraków, os. Szkolne 25.